Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: 

C.F. Kunststoffen B.V. 
Doorbraakweg 45 
7783 DC Gramsbergen 

Inschrijfnummer K.v.K.: 05040934 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop  alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen en vervaardigen van zaken, van C.F.  Kunststoffen B.V., gevestigd te Gramsbergen, hierna te noemen “C.F. Kunststoffen”. 

2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.  3. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van  communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer  geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

4. Onder “opdracht” wordt verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen  overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen en produceren van (maatwerk)zaken. 5. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door C.F. Kunststoffen uit voorraad te leveren kunststof profielen als kunststof profielen die in opdracht worden vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt  aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde. 

6. Onder “materialen” wordt verstaan: de door C.F. Kunststoffen bij de uitvoering van de opdracht te  gebruiken en/of door de wederpartij hiervoor verstrekte of te verstrekken materialen, onderdelen,  matrijzen, mallen, halffabricaten, grondstoffen e.d. 

7. Onder “documenten” wordt verstaan: de door C.F. Kunststoffen te vervaardigen of te verstrekken en/of  door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze  documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere  gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d. 

8. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die  door C.F. Kunststoffen en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.  

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie  hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen  na-, of deelbestellingen en vervolg- of deelopdrachten. 

12. Indien C.F. Kunststoffen deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand  heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. C.F. Kunststoffen hoeft dan de  algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende  overeenkomsten van toepassing te laten zijn.  

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen 

1. Ieder aanbod en elke offerte van C.F. Kunststoffen is van kracht gedurende de daarin genoemde  termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een  vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft C.F. Kunststoffen het recht dit aanbod of deze  offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals  transportkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden. 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht C.F. Kunststoffen niet tot levering van een deel van  de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze  informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft C.F. Kunststoffen het recht  de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen. 

5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of  vervolgopdrachten. 

6. C.F. Kunststoffen zal de overeengekomen opdracht tot productie van maatwerk zaken uitvoeren tegen  een vaste vergoeding. 

7. C.F. Kunststoffen heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van  de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat  door partijen, zonder dat dit te wijten is aan C.F. Kunststoffen, en in redelijkheid niet van haar kan  worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 

8. Bij spoedopdrachten of indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet  worden bespoedigd, heeft C.F. Kunststoffen het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige  kosten in rekening te brengen bij de wederpartij of een toeslag te berekenen over de overeengekomen  vaste vergoeding of prijs. 

9. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen,  gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van C.F.  Kunststoffen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de  wederpartij geen rechten ontlenen. 

10. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van C.F. Kunststoffen en moeten  op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan C.F. Kunststoffen worden geretourneerd. 11. C.F. Kunststoffen heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te  brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen. 

12. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van C.F.  Kunststoffen alle bij dit aanbod of deze offerte geleverde documenten aan C.F. Kunststoffen  retourneren.  

13. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor C.F.  Kunststoffen (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en  regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de  benodigde materialen, heeft C.F. Kunststoffen het recht de overeengekomen prijzen en tarieven  dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van C.F. Kunststoffen heeft  geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer  de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot  stand indien C.F. Kunststoffen schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.  

2. C.F. Kunststoffen is pas gebonden aan: 

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; 

b. mondelinge afspraken; 

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra C.F. Kunststoffen - zonder  tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is  begonnen. 

Artikel 4: Inschakeling derden 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens C.F. Kunststoffen vereist, mag zij bepaalde  leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.  

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:  

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door C.F.  Kunststoffen gewenste wijze aan C.F. Kunststoffen ter beschikking stelt; 

b. eventuele door de wederpartij aan C.F. Kunststoffen verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d.  vrij zijn van virussen en defecten; 

c. hij alle materialen, waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren,  tijdig en in goede staat aan C.F. Kunststoffen ter beschikking stelt. 

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart C.F.  Kunststoffen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van  deze informatie. 

3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft C.F. Kunststoffen  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan  zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren  arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die  hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en C.F. Kunststoffen nalaat van de wederpartij  nakoming te verlangen, tast dit het recht van C.F. Kunststoffen om op een later tijdstip alsnog  nakoming te verlangen niet aan. 

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie  

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en  uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij  heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs  kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie  alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke  informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens  aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden. 

3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een  rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet  kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze  uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid. 

4. Het is C.F. Kunststoffen te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen  werkzaamheden en leveringen mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of C.F.  Kunststoffen hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij. 

5. Het is C.F. Kunststoffen te allen tijde toegestaan de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte  of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken.

Artikel 7: Matrijs 

1. De wederpartij is verplicht om tegelijk met het verstrekken van een opdracht tot vervaardiging van een  matrijs het tussen partijen overeengekomen deel van de vervaardigingkosten aan C.F. Kunststoffen  als voorschot te betalen. Eerst daarna zal C.F. Kunststoffen met de vervaardiging van de matrijs  beginnen. Evenzo zal C.F. Kunststoffen met wijzingen, verbeteringen of reparaties aan de matrijs eerst  een aanvang maken, nadat de hiervoor verschuldigde kosten zijn voldaan. Is voor deze  werkzaamheden geen uitdrukkelijke prijs overeengekomen, dan betaalt de wederpartij op eerste  verzoek een door C.F. Kunststoffen vast te stellen voorschot. De resterende vervaardigingkosten  dienen betaald te worden bij afronding van deze werkzaamheden. 

2. C.F. Kunststoffen zal de te vervaardigen zaak pas in productie nemen op het moment dat de matrijs  gereed is en de eventueel door C.F. Kunststoffen verstrekte proefserie of het proefmodel door de  wederpartij is goedgekeurd en vrij gegeven voor productie en hij dit schriftelijk aan C.F. Kunststoffen  heeft meegedeeld. De/het alsdan vrijgegeven proefserie/proefmodel geldt als referentie voor partijen  voor wat betreft de kwaliteitstoetsing en voor aanspraken van de wederpartij op C.F. Kunststoffen ter  zake klachten, garantie, aansprakelijkheid e.d. Voor de vervaardiging van een proefserie/proefmodel  m.b.v. een door C.F. Kunststoffen geleverde matrijs worden geen kosten in rekening gebracht.  

3. C.F. Kunststoffen is eerst tot aflevering van de vervaardigde zaken gehouden nadat de wederpartij tot  betaling van de totale vervaardigingkosten van de matrijs is overgegaan. 

4. De door C.F. Kunststoffen vervaardigde matrijs blijft, ook nadat de wederpartij de totale  vervaardigingkosten heeft voldaan en ongeacht de vraag of de matrijs (nog) voor de productie wordt  gebruikt of door de wederpartij betaald is, bij C.F. Kunststoffen in beheer op basis van houderschap.  C.F. Kunststoffen zal, behoudens na schriftelijke toestemming van de wederpartij, de voor de  wederpartij vervaardigde matrijs niet ten behoeve van derden gebruiken. 

5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is C.F. Kunststoffen op eerste daartoe strekkend verzoek  van de wederpartij verplicht de matrijs met eventueel daarbij behorende tekeningen,  hulpgereedschappen, e.d. aan de wederpartij af te geven indien: 

a. C.F. Kunststoffen de overeengekomen levertijden bij herhaling niet kan nakomen en deswege in  verzuim is geraakt; 

b. C.F. Kunststoffen bij herhaling zaken van mindere kwaliteit heeft geleverd en deswege in verzuim  is geraakt; 

c. C.F. Kunststoffen in staat van faillissement is verklaard. 

Door deze gevallen komt het houderschap ten einde. 

6. In gevallen waarin de wederpartij de matrijs aan C.F. Kunststoffen aanlevert, worden de kosten voor  het vervaardingen van een proefserie/proefmodel aan de opdrachtgever in rekening gebracht.  7. In gevallen waarin de wederpartij de matrijs aan C.F. Kunststoffen aanlevert, wordt deze op diens  verzoek op zijn kosten en voor zijn risico geretourneerd nadat alle vorderingen van C.F. Kunststoffen,  uit welken hoofde ook, zijn betaald. 

8. C.F. Kunststoffen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de matrijs behoudens in geval  van opzet of bewuste roekeloosheid. In die gevallen wordt de matrijs naar keuze van C.F. Kunststoffen hersteld of vervangen. Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding is C.F.  Kunststoffen niet gehouden, ook niet in geval van brand, diefstal, vernieling, verlies e.d. 

9. De wederpartij zorgt voor een deugdelijke verzekering van de matrijs tegen elke vorm van schade  voor de duur dat C.F. Kunststoffen de matrijs onder zich heeft. 

10. Indien C.F. Kunststoffen op het aanbod of de orderbevestiging heeft aangegeven hoeveel slagen de  matrijs kan hebben of voor hoeveel zaken een matrijs geschikt is, wordt de matrijs na dat aantal  geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Indien C.F. Kunststoffen dit aantal slagen of  zaken niet heeft aangegeven zal C.F. Kunststoffen, zodra blijkt dat een matrijs niet meer voor een  verantwoorde productie geschikt is de wederpartij hiervan op de hoogte stellen.

11. Indien de matrijs na het aantal slagen of de productie van zaken waarvoor deze geacht wordt geschikt  te zijn, technisch nog als geschikt kan worden beschouwd, is C.F. Kunststoffen bereid op verzoek van  de wederpartij extra slagen te maken of zaken te leveren op basis van deze matrijs, zonder enige  garantie betreffende de kwaliteit van de extra geproduceerde zaken of gemaakte slagen te geven of  enige aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan machines of andere (gevolg)schade te  aanvaarden.  

12. Indien de door C.F. Kunststoffen geleverde matrijs voor de productie van het aantal slagen of zaken  waarvoor deze geacht moet worden normaal bruikbaar te zijn reeds als technisch ongeschikt moet  worden beschouwd, zal C.F. Kunststoffen tot reparatie overgaan om het overeengekomen aantal  slagen of zaken alsnog te realiseren. 

13. Zolang een door C.F. Kunststoffen geleverde matrijs technisch nog als geschikt wordt beschouwd en  deze zich bij C.F. Kunststoffen bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen de bij de productie gepaard  gaande onderhoudskosten voor rekening van C.F. Kunststoffen. Voor andere matrijzen zijn deze  kosten voor rekening van de wederpartij. 

14. Wijzigingen aan een matrijs worden steeds bij de wederpartij in rekening gebracht, tenzij partijen  schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

15. Indien gedurende een aaneengesloten periode van 3 jaar geen productie meer heeft plaatsgevonden  met een matrijs neemt C.F. Kunststoffen hierover contact op met de wederpartij. Indien de betreffende  matrijs door C.F. Kunststoffen zelf is vervaardigd geeft C.F. Kunststoffen de wederpartij de keuze  tussen vernietiging van de matrijs of het laten voortduren van het houderschap. Indien de matrijs door  de wederpartij zelf is aangeleverd heeft de wederpartij de keuze tussen het zelf ophalen van de matrijs  bij C.F. Kunststoffen of het laten voortduren van het houderschap. 

Indien de wederpartij kiest voor het laten voortduren van het houderschap mag C.F. Kunststoffen een  redelijke vergoeding (bewaarloon) voor het onder zich houden van de matrijs aan de wederpartij in  rekening brengen. 

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijn 

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien  C.F. Kunststoffen de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar  schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze prestatie alsnog te  leveren. 

2. C.F. Kunststoffen is gerechtigd tot levering of uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij iedere  deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het  moment waarop de te leveren zaken het magazijn of de fabriek van C.F. Kunststoffen verlaten of C.F.  Kunststoffen aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden  afgehaald. 

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een  door C.F. Kunststoffen te bepalen wijze. C.F. Kunststoffen is niet aansprakelijk voor schade van welke  aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.  

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de  zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden  afgehaald, heeft C.F. Kunststoffen het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te  slaan. De wederpartij moet C.F. Kunststoffen binnen een door C.F. Kunststoffen te stellen termijn na  kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen  deze termijn alsnog afhalen. 

6. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn  afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. C.F. Kunststoffen heeft dan het recht de  overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden en de zaken aan derden te verkopen dan wel de maatwerk zaken te vernietigen zonder dat  hieruit voor C.F. Kunststoffen een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.  Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele  (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van C.F. Kunststoffen  alsnog nakoming te vorderen. 

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht en/of de overeengekomen levering van  zaken wordt vertraagd doordat: 

a. C.F. Kunststoffen niet tijdig alle noodzakelijke informatie en/of materialen van de wederpartij heeft  ontvangen; 

b. C.F. Kunststoffen niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij  heeft ontvangen; 

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft C.F. Kunststoffen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding  van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.  

2. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft C.F. Kunststoffen het recht de uitvoering van de  onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van  de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening  van de wederpartij.  

3. C.F. Kunststoffen spant zich in de overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor  overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden  verlangd.  

4. C.F. Kunststoffen is verplicht de opdracht en/of leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van  de overeenkomst uit te voeren. C.F. Kunststoffen moet de opdracht en/of leveringen zodanig  uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en  moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk  opvolgen. 

5. C.F. Kunststoffen moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of  namens de wederpartij:  

a. verstrekte documenten; 

b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.; 

c. gegeven aanwijzingen; 

d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen; 

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van C.F.  Kunststoffen en zij hiermee bekend is of kan zijn. 

6. Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of overige leveringen wenst, zal  C.F. Kunststoffen de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de  overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen. 

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de opdracht en/of overige leveringen als  gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden  uitgevoerd, zal C.F. Kunststoffen met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de  overeenkomst. C.F. Kunststoffen zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de  wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering  van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft C.F. Kunststoffen in ieder  geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen. 

8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door C.F. Kunststoffen te vervaardigen documenten  steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan C.F. Kunststoffen kenbaar  maken. Indien nodig, wordt het concept door C.F. Kunststoffen aangepast en nogmaals aan de 

wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. C.F. Kunststoffen kan daarbij verlangen dat de definitieve  versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de  wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie  ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat C.F. Kunststoffen  de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen. 

9. Indien partijen zijn overeengekomen dat C.F. Kunststoffen proefmodellen (samples) van de in opdracht  te vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, zal de wederpartij deze  proefmodellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan C.F. Kunststoffen  kenbaar maken. C.F. Kunststoffen kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke  akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekend. 

10. Indien C.F. Kunststoffen in al goedgekeurde documenten of proefmodellen nog wijzigingen moet  aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft C.F. Kunststoffen het recht de hieruit voortvloeiende  meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

Artikel 10: Meer- en minderwerk 

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering  van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de  aanbieding, offerte of opdracht.  

2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen C.F. Kunststoffen en de wederpartij overeengekomen  worden. C.F. Kunststoffen is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan  de wederpartij heeft bevestigd of zodra C.F. Kunststoffen - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of  geschatte hoeveelheden. 

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen  schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten 

1. Ten aanzien van de door C.F. Kunststoffen in opdracht te ontwikkelen of vervaardigen zaken is C.F.  Kunststoffen gehouden de wederpartij mede te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken  gebruiksklaar zijn. 

2. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter  beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij deze zaken en de hiervoor  overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat  of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 

3. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij  binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft  gereclameerd bij C.F. Kunststoffen of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken - voor zover  mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij  ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen  invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken. 

5. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, zal dit worden  aangemerkt als meerwerk. C.F. Kunststoffen is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten  en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d.  met betrekking tot de zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene  voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.  

Artikel 12: Emballage 

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van C.F.  Kunststoffen. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt,  dan waarvoor ze bestemd is. 

2. C.F. Kunststoffen bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij  deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt. 

3. C.F. Kunststoffen heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te  brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor  overeengekomen termijn, moet C.F. Kunststoffen deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening  gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de  wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. C.F. Kunststoffen heeft hierbij wel  altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te  verrekenen bedrag. 

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze  schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding. 

5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding,  hoeft C.F. Kunststoffen de emballage niet terug te nemen. C.F. Kunststoffen heeft dan het recht deze  tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in  rekening te brengen. 

6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft C.F. Kunststoffen niet terug te nemen en mag zij bij  de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de  wederpartij. 

Artikel 13: Klachten en retourzendingen 

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare  gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of  begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de  gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan C.F. Kunststoffen  melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding  worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. 

2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar binnen de voor de geleverde zaken  overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan C.F. Kunststoffen worden gemeld. Alle gevolgen van  het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien voor de zaken geen expliciete  garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan C.F. Kunststoffen is  gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. 

4. Bestelde – niet zijnde in opdracht vervaardigde – zaken worden in de bij C.F. Kunststoffen voorradige  (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche  geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d.,  gelden niet als tekortkoming aan de zijde van C.F. Kunststoffen. Hierbij is geen beroep op de garantie  mogelijk. 

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. De wederpartij moet C.F. Kunststoffen in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor  relevante informatie aan C.F. Kunststoffen verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht  retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht  achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij. 

7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door C.F. Kunststoffen te bepalen wijze en in de  originele verpakking of emballage. 

8. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of  samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

Artikel 14: Garanties 

1. C.F. Kunststoffen zal er voor zorgen dat de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren  en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de  geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd  overeengekomen.  

2. C.F. Kunststoffen staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en  deugdelijkheid van het geleverde. 

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert C.F.  Kunststoffen zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de  eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of  leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. C.F.  Kunststoffen zal de wederpartij hierover informeren.  

4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of  gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert  C.F. Kunststoffen slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit  schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen  prijs of vergoeding voor de verrichte werkzaamheden nog niet heeft voldaan.  

6. Bij een terecht beroep op de garantie zal C.F. Kunststoffen - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen  voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de  overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de  bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door C.F. Kunststoffen gegeven garanties aanvaardt C.F.  Kunststoffen geen enkele aansprakelijkheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is C.F. Kunststoffen alleen aansprakelijk voor directe  schade. Iedere aansprakelijkheid van C.F. Kunststoffen voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade,  winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk  uitgesloten. 

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van  de schade. 

4. Indien C.F. Kunststoffen aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de  schadevergoedingsplicht van C.F. Kunststoffen altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar  assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de  schade niet onder een door C.F. Kunststoffen gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht  van C.F. Kunststoffen beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

5. De wederpartij moet C.F. Kunststoffen uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of  bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken. 

6. Indien C.F. Kunststoffen de opdracht dient uit te voeren of de leveringen moet verrichten aan de hand  van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is C.F. Kunststoffen niet verantwoordelijk  voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.  

7. Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is C.F. Kunststoffen verantwoordelijk  voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor de  invloed die deze materialen hebben op het eindresultaat. 

8. C.F. Kunststoffen is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke  houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan: 

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of  namens C.F. Kunststoffen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; 

c. door fouten, onvolledigheden of gebreken in de door of namens de wederpartij aan C.F.  Kunststoffen verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen; 

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat C.F. Kunststoffen adviseerde en/of  gebruikelijk is; 

f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; g. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden  waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; 

h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan  het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van C.F.  Kunststoffen. 

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit  voortvloeiende schade en vrijwaart C.F. Kunststoffen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot  vergoeding van deze schade. 

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te  wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van C.F. Kunststoffen of het leidinggevend personeel  op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.  Uitsluitend in deze gevallen zal C.F. Kunststoffen de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken  van derden jegens de wederpartij. 

Artikel 16: Betaling  

1. C.F. Kunststoffen heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor  betaling van de wederpartij te verlangen. 

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur  vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is  de wederpartij aan C.F. Kunststoffen een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand,  cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand  gerekend. 

4. Indien na aanmaning door C.F. Kunststoffen betaling alsnog uitblijft, heeft C.F. Kunststoffen bovendien  het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van  15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00. 

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft C.F. Kunststoffen het recht de  overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar  verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of 

hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft C.F. Kunststoffen  eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om  aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door C.F. Kunststoffen eerst in mindering gebracht op  alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan,  tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

7. De wederpartij mag de vorderingen van C.F. Kunststoffen niet verrekenen met eventuele  tegenvorderingen die hij op C.F. Kunststoffen heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud 

1. C.F. Kunststoffen behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te  leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan C.F.  Kunststoffen heeft voldaan.  

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/ de  vergoeding voor de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met  de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de  wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van  schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij  zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud  rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het  eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden. 

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de  normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een  eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.  

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op  enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een  financier brengen. 

6. De wederpartij moet C.F. Kunststoffen direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen  eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als  identificeerbaar eigendom van C.F. Kunststoffen bewaren. 

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die  onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal C.F. Kunststoffen op  eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of C.F. Kunststoffen een beroep  doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan C.F. Kunststoffen en haar werknemers het  onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van C.F. Kunststoffen op  vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere  ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten 

1. C.F. Kunststoffen is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op,  voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door C.F. Kunststoffen in het kader van de  overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering  van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan C.F. Kunststoffen voorbehouden. 2. Dit betekent onder meer dat: 

a. de wederpartij de door C.F. Kunststoffen geleverde of vervaardigde documenten niet mag  gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag  verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag  vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.F. Kunststoffen; 

b. de wederpartij de door C.F. Kunststoffen geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan  niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming  van C.F. Kunststoffen. 

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan C.F. Kunststoffen verstrekte documenten en  bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van  derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die C.F. Kunststoffen door dergelijke  inbreuken lijdt en vrijwaart C.F. Kunststoffen voor aanspraken van deze derden.  

4. Matrijzen, mallen, werktuigen – ook indien deze in samenwerking met of op kosten van de wederpartij  zijn vervaardigd – en daarmee vervaardigde producten mogen zonder toestemming van C.F.  Kunststoffen niet worden vermenigvuldigd. 

5. Matrijzen en werktuigen zijn en blijven eigendom van C.F. Kunststoffen, ook indien deze in opdracht  en/of op kosten van de wederpartij zijn vervaardigd.  

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. C.F. Kunststoffen heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een  schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens  vermogen of delen ervan verliest. 

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)  overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 20: Overmacht 

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of C.F. Kunststoffen, heeft C.F. Kunststoffen het recht de  overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van  haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn. 

2. Onder overmacht aan de zijde van C.F. Kunststoffen wordt in het kader van deze algemene  voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van C.F. Kunststoffen, van de door haar  ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van C.F.  Kunststoffen. 

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van C.F. Kunststoffen zullen  onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,  overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van C.F. Kunststoffen en/of van de wederpartij  of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval  van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals 

door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen,  gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de  wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens C.F. Kunststoffen tot aan dat moment nakomen. 

Artikel 21: Annulering, opschorting 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil  annuleren, is hij aan C.F. Kunststoffen een door C.F. Kunststoffen nader te bepalen schadevergoeding  verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door C.F. Kunststoffen gemaakte kosten en haar  door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. C.F. Kunststoffen heeft het recht de  schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen of de al  in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden - 20 tot 100% van de overeengekomen  prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart C.F.  Kunststoffen voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

3. C.F. Kunststoffen heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat  moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en  mag C.F. Kunststoffen deze bij de wederpartij in rekening brengen. C.F. Kunststoffen mag bovendien  alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening  brengen. 

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden  hervat, heeft C.F. Kunststoffen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de  wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen  opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten  van C.F. Kunststoffen vergoeden. 

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

1. Op de tussen C.F. Kunststoffen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands  recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar C.F.  Kunststoffen is gevestigd, zij het dat C.F. Kunststoffen altijd het recht behoudt een geschil voor te  leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft C.F. Kunststoffen het recht er voor te kiezen het  geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd  is. 

Datum: 10 februari 2016